Steps in 2022

Lyrics by album

Steps Platinum Collection

The Platinum Collection

  1.  Hard 2 Forget
  2.  The Runner
Steps What The Future Holds Pt 2
Steps What The Future Holds
Steps Tears On The Dancefloor
Steps Gold Greatest Hits

Lyrics A to Z